บีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

Highlight สำคัญ

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนที่ -6.37% ขณะที่ เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -6.12% ถึงแม้ว่ากองทุนมีสัดส่วนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่มากนัก แต่ตลาดหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง หลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ปรับตัวลงลงมามาก ทำให้กองทุนได้รับผลกระทบ จากการปรับตัวลงของสินทรัพย์เสี่ยง ในขณะที่ผลตอบแทนจากตราสารหนี้มีไม่มากนัก อีกทั้งตราสารหนี้ระยะยาว ถูกตีราคาตาม มูลค่าตลาดลดลง (Mark to Market) ส่วนตราสารหนี้ระยะสั้นไม่สามารถให้ผลตอบแทนชดเชยการขาดทุนของสินทรัพย์เสี่ยงในพอร์ตได้ จึงทำให้กองทุนมีผลการดำเนินงานติดลบ (โปรดอ่านข้อมูลฉบับเต็ม)

May 18, 2020