บีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

Highlight สำคัญ

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนที่ -5.53% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน อยู่ที่ -6.10% ถึงแม้ว่ากองทุนมีสัดส่วนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่มากนัก แต่ตลาดหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหลักทรัพย์ประเภท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ปรับตัวลงลงมามาก ทำให้กองทุนได้รับผลกระทบจากการปรับตัว ลงของสินทรัพย์เสี่ยง ในขณะที่ผลตอบแทนจากตราสารหนี้มีไม่มากนัก อีกทั้งตราสารหนี้ระยะยาว ถูกตีราคาตามมูลค่าตลาดลดลง (Mark to Market) ส่วนตราสารหนี้ระยะสั้นไม่สามารถให้ผลตอบแทนชดเชยการขาดทุนของสินทรัพย์เสี่ยงในพอร์ตได้ จึงทำให้กองทุน มีผลการดำเนินงานติดลบ

May 18, 2020