“กำลัง 2”

(เลือกที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

สรุปประเด็นสำคัญ

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กองทุน B-FUTURE ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยในอัตราหน่วยละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 3 ในรอบ 2 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน และคิดเงินปันผลรวมทั้งสิ้นหน่วยละ 0.66 บาท (จัดตั้งวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)

B-FUTURE เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการบริโภคที่เปลี่ยนไปในอนาคต ปัจจุบันกองทุนลงทุนใน 2 กองทุน คือ Allianz Global Artificial Intelligence 47.26% และ Fidelity Funds – China Consumer Fund 34.31% และลงทุน ตรงในหลักทรัพย์ 13.54%

กองทุน Allianz Global Artificial Intelligence : เน้นลงทุนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกอุตสาหกรรม เพราะเล็งเห็นว่า การใช้ A.I. ในกระบวนการทำธุรกิจจะทำให้บริษัทนั้นๆ เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ ไตรมาสที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนขายทำกำไร ในหุ้นกลุ่ม software เพราะราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก และเพิ่มน้ำหนักในบริษัทที่ประยุกต์ใช้ A.I. ในการผลิตสินค้าและบริการใน หลากหลายหมวดอุตสาหกรรม เช่น สุขภาพ ค้าปลีก และการผลิต เป็นต้น

กองทุน Fidelity Funds – China Consumer Fund : ภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การบริโภคของจีนสามารถเติบโต อย่างแข็งแกร่ง การแพร่ระบาดเป็นตัวเร่งให้การบริโภครูปแบบใหม่มีความสำคัญมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจออนไลน์ เช่น เกมส์ ร้านค้าออนไลน์ การศึกษาออนไลน์ รวมถึงธุรกิจ e-commerce อีกทั้ง Work from home ทำให้สินค้าแบรด์จีนมีความสำคัญ มากขึ้น การผลิตพึ่งพาแรงงานคนน้อยลง เป็นผลมาจากช่วงที่หยุดการผลิตเมื่อต้นปี อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตของจีน มีการพัฒนาไปอีกขั้นซึ่งจะทำให้มีความได้เปรียบในอนาคต

ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

August 24, 2020