บัวหลวงหุ้นจีน

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

Highlight สำคัญ

ณ ปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุน Outsourced manager ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน Allianz All China Equity Fund และ Allianz China A Shares Equity Fund ซึ่งให้น้ำหนักกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจย่อย โดย Allianz All China Equity Fund Overweight: ธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น (Fund 8.6% / Benchmark 7.1%) กลุ่มอุตสาหกรรม (Fund 10.0% / Benchmark 8.0%) และกลุ่มเทคโนโลยี (Fund 13.6% / Benchmark 6.6%) การที่ให้น้ำหนักมากในสามกลุ่มธุรกิจนี้ (กลุ่มสินค้าบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มเทคโนโลยี) เนื่องจากมองเห็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจเพราะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจีนจาก Old China ไปยัง New China (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในฉบับเต็ม)June 16, 2020