เปิดพอร์ตการลงทุน กองทุนตราสารหนี้ ของกองทุนบัวหลวง

 

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) 

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน  Click

กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV)

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน Click

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน Click

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (BFRMF)

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน Click

กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (MM-RMF)

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน Click

March 26, 2020