AXA US High Yield Bond มีแผนรับมือผล COVID-19 อย่างไร

AXA US High Yield Bond Fund กองทุนหลักของกลุ่มบัวหลวงไฮยิลด์ ได้แก่  B-HY (H75) AI และ B-HY (UH) AI มีการรับมือผลจากวิกฤต COVID-19 อย่างไร มาดูกัน

  • กองทุนหลักมีความกังวลงต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจโลก แต่ผลกระทบเชิงลบนี้ได้รับการบรรเทาจากแรงหนุนเชิงบวกจากธนาคารกลางสหัฐฯและธนาคารกลางจีนที่ส่งสัญญาณชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  • ปัจจุบันส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ยูเอสไฮยิลด์กับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Spread) ดีดตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี
  • กองทุนหลักยังอยู่ในโหมดเฝ้าระวังติดตามใกล้ชิดถึงโอกาสที่จะเกิดกระแสเงินสดไหลออก ยอดการไถ่ถอน และการถูกบังคับขายในตลาดตราสารหนี้ จากประเด็นเรื่องสภาพคล่อง ภายใต้สถานการณ์เยี่ยงนี้
  • กองทุนหลักได้ overweight ตราสารหนี้ Short duration (อายุ 0- 1 ปี) โดยมีสัดส่วนที่ 27% (เทียบดัชนี 16%) และเพิ่มการถือครองตราสารหนี้ที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเก่าเล็กน้อย
  • กลยุทธ์ในระยะสั้น เริ่มมองหาตราสารหนี้ระยะยาวที่ราคาปรับลดลงมามาก โดยไม่ได้จำกัดกรอบการลงทุนว่าจะเข้าลงทุนภายในระยะเวลาเมื่อใด ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากความเหมาะสม ตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ผู้จัดการกองทุนได้ทำการประเมิน
  • สัดส่วนการถือครองเงินสดของพอร์ตกองทุนหลักในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเพิ่มขึ้นจาก 4.6% เป็น 6.2%
  • เงินไหลออกจากกองทุนหลักในปีนี้น้อยมาก กองทุนหลักยังมีขนาดกองทุนใกล้เคียงเดิม ที่ขนาด 2,564 ล้านดอลลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

March 27, 2020