GDP ยูโรโซน Q3/2018 ขยายตัว 0.2% QoQ SA ต่ำสุดในรอบ 4 ปี

  • GDP (Preliminary estimate) ยูโรโซน Q2/2018 โต 0.2% QoQ SA ชะลอลงจาก Q1/2018 ที่ผ่านมาซึ่งขยายตัว 0.4% QoQ SA ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.4 % QoQ SA และต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี
  • หากเทียบกับไตรมาสเดืยวกันของปีที่ผ่านมา GDP ยูโรโซน (EA-19) Q2/2018 จะขยายตัว 1.7% YoY ชะลอลงจาก Q2/2018 ที่ขยายตัว 2.2% YoY
  • ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ประมาณการการเติบโตทางศรษฐกิจของยูโรโซนปี 2018 ไว้ที่ 2.0% YoY

GDP (Preliminary estimate) ยูโรโซน Q3/2018 เติบโต 0.2% QoQ SA ชะลอลงจาก Q1/2018 ซึ่งขยายตัว 0.4% QoQ SA ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.4 % QoQ SA และต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี โดยหากเทียบกับไตรมาสเดืยวกันของปีที่ผ่านมา GDP ยูโรโซน Q3/2018 จะขยายตัว 1.7% YoY ชะลอลงจาก Q2/2018 ที่ขยายตัว 2.2% YoY และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.8% YoY

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาสล่าสุด สะท้อนภาพความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าโลกที่ได้กดดันความเชื่อมั่นทางธุรกิจในภูมิภาคยุโรป โดยล่าสุดดัชนี PMI ของยูโรโซนในเดือนต.ค. 2018 ชะลอลงที่ 52.7 จาก 54.1 ในเดือนก.ย. ที่ผ่านมา

สำหรับช่วงที่เหลือของปีเศรษฐกิจยูโรโซน น่าจะเผชิญกับความท้าทายจากการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ และประเด็นการเมืองในภูมิภาคทั้งจากกรณีร่างงบประมาณของอิตาลี การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรหรือ Brexit ที่ยังไม่มีความชัดเจน และล่าสุดกรณีการประกาศจะยุติการดำรงตำแหน่งนายกฯ เป็นสมัยที่ 4 เมื่อครบวาระในปี 2021ของนายกรัฐมนตรีเยอรมนี ที่ล้วนแต่จะเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรป
ทั้งนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ประมาณการการเติบโตทางศรษฐกิจของยูโรโซนในปี 2018 ไว้ที่ 2.0% YoY

October 31, 2018