บีเฟล็กซ์ / บีแอ็คทีฟ

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

Highlight สำคัญ

B-FLEX : กองทุน B-FLEX มีสัดส่วนในหุ้นไม่มากนัก เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกองทุนเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563 กองทุนมีสัดส่วนในหุ้นประมาณ 7% และตราสารหนี้ประมาณ 93% ถึงแม้ว่ากองทุนจะมีสัดส่วนในหุ้นไม่มาก แต่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาอย่างมาก ในขณะที่ผลตอบแทนจากตราสารหนี้มีไม่มากนัก ทำให้ผลตอบแทนของตราสารหนี้ไม่สามารถชดเชยการขาดทุนของหุ้นได้ จึงทำให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลง (อ่านฉบับเต็มเพื่อดูข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติม)

B-ACTIVE : ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนขายหุ้นบางตัวที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นมาบ้าง และในปีนี้ผู้จัดการกองทุนใช้ความระมัดระวังในการเลือกหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น โดยหลีกเลี่ยงกลุ่มพลังงาน กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มธนาคาร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เพราะการแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้กิจกรรมการผลิต การบริการ และการใช้จ่ายขยายวงกว้างในเชิงลบ รวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองบวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรโปรดอ่านฉบับเต็มMay 19, 2020