บัวหลวงหุ้นโกลบอล / บัวหลวงหุ้นโกลบอล RMF

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

Highlight สำคัญ

กองทุนหลักสร้างผลตอบแทน -19.5% เทียบกับดัชนี MSCI AC World Net -21.4% ระหว่างเดือนม.ค.-มี.ค. กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยราคาปรับลดลงทุกกลุ่ม กลุ่มพลังงานและกลุ่มสถาบันการเงินเป็นกลุ่มที่ราคาปรับลดลงมากที่สุด ขณะที่กลุ่มเฮลธ์แคร์และกลุ่มเทคโนโลยี ราคาปรับลดลงน้อยที่สุด ผลตอบแทนที่ดีของกองทุนหลักมาจากการเลือกหุ้นรายตัวและผลของการเลือกหุ้นรายตัวที่ว่านี้ทำให้กองทุนหลักมีสัดส่วนหุ้นในกลุ่มพลังงาน สถาบันการเงิน วัสดุก่อสร้าง น้อยกว่าดัชนี สำหรับการคัดเลือกหุ้นรายตัวที่อยู่ในแต่ละๆกลุ่มอุตสาหกรรม
นั้นกองทุนหลักทำได้ดีในกลุ่มบริการด้านการสื่อสาร สินค้าอุปโภคบริโภคฟุ่มเฟือย (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในฉบับเต็ม)


May 19, 2020