บัวหลวงอินคัม

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

Highlight สำคัญ

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนที่ -6.93% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -9.27% ถึงแม้ว่ากองทุนมีสัดส่วนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่มากนัก แต่ตลาดหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหลักทรัพย์ประเภท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ปรับตัวลงลงมามาก ทำให้กองทุนได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลง ของสินทรัพย์เสี่ยง ในขณะที่ผลตอบแทนจากตราสารหนี้มีไม่มากนัก อีกทั้งตราสารหนี้ระยะยาว ถูกตีราคาตามมูลค่าตลาดลดลง (Mark to Market) ส่วนตราสารหนี้ระยะสั้นไม่สามารถให้ผลตอบแทนชดเชยการขาดทุนของสินทรัพย์เสี่ยงในพอร์ตได้ จึงทำให้กองทุน มีผลการดำเนินงานติดลบ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นกองทุนสำหรับลูกค้าที่ต้องการรายรับสม่ำเสมอ ไตรมาสที่ผ่านมา กองทุนจึงรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่หน่วยละ 0.051282 บาท ถ้ารวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน มีการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนเป็นเงินรวมหน่วยละ 1.000783 บาท

May 18, 2020