Global Health Care ไปต่ออย่างไร เมื่อ “COVID-19 ระบาดตะวันตกหนัก”

Wellington Global Health Care ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่ BCARE และ BCARERMF เข้าไปลงทุน มาให้มุมมองหลังจาก COVID-19 ระบาดหนักทางตะวันตก

 • บริษัทในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์สหรัฐฯ จะผลิตวัคซีนมาใช้รักษา COVID-19 ไหม สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร
  – แม้บริษัทผู้ผลิตยา Biopharmaceutical สหรัฐฯกำลังทำงานกันในส่วนของการพัฒนาวัคซีน กองทุนหลักเชื่อว่า “ยารักษาCOVID-19 แบบพุ่งเป้าจะไม่สามารถผลิต นำมาขาย ได้ทันใช้กับผู้ป่วยในปีนี้” เนื่องจากว่ากันตามจริง กระบวนการวิจัยและพัฒนาไม่ได้ใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์
 • ช่วงของการระบาด กองทุนหลักมีการปรับพอร์ตลงทุนอย่างไรบ้าง
  – กองทุนหลักไม่ได้มีการปรับพอร์ตลงทุนอย่างมีนัยยะ ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 โดยยังคงจับตามองใกล้ชิดกับ “บริษัทยาที่มีการลงทุนบางตัว เนื่องจากบริษัทดังกล่าวใช้ส่วนประกอบยามาจากจีน” ซึ่งมีความเสี่ยงที่ธุรกิจจะได้รับผลกระทบ และทำให้กองทุนหลัก “ลดฐานะลงทุนบริษัทวิจัยยาสัญชาติจีนในกลุ่ม Chinese-based Contract Research Organizations (CROs)”
  “ภาพรวมพื้นฐานธุรกิจโกลบอลเฮลธ์แคร์ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิม” เนื่องจาก 1. นวัตกรรมทางด้านเฮลธ์แคร์ อาทิยาแขนงใหม่ในกลุ่มบำบัดโรคเรียกว่า Therapeutics ที่สร้างรายได้หลังออกสู่ตลาด 2. สังคมผู้สูงอายุ 3. ความต้องการเข้ารับการรักษาและการดูแลสุขภาพที่เกิดขึ้นทั่วโลก
  “ในระยะสั้นกองทุนหลักมีมุมมองเชิงบวกแบบระมัดระวัง (Cautiously Optimistic) ต่อหุ้นเฮลธ์แคร์สหรัฐฯ” เนื่องจากยังมีประเด็นการเมืองและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯเป็นปัจจัยรบกวนอยู่ แต่อย่างที่กองทุนหลักได้เคยเรียนไว้ว่า การปฏิรูปราคายาสหรัฐฯหรือโอกาสที่โครงสร้างเฮลธ์แคร์ของสหรัฐฯจะเปลี่ยนจากเดิมสู่ระบบ Universal or government run healthcare system หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้น เป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากจะใช้งบประมาณประเทศที่สูงเกินที่ประเทศจะแบกจะรับไหว
 • เฮลธ์แคร์ เป็นกลุ่มที่มีประวัติที่ดีเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่นในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ – ในอดีตที่เศรษฐกิจเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงมหภาค อาทิ Subprime Crisis ในปี ค.ศ. 2008, European Debt Crisis ในปี ค.ศ. 2011, Trade war ในปี ค.ศ. 2018 “หุ้นในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นในกลุ่มอื่นเสมอมา เนื่องจากเป็นหุ้นปลอดภัย (Defensive Stock)” เห็นได้จากช่วงวิกฤตตามกราฟในพื้นที่สีเทา

คำเตือน ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

 

March 20, 2020