GDP final สิงคโปร์ Q1/2019 ขยายตัวที่ 1.2 % YoY ต่ำสุดในรอบ 14 ไตรมาส

  • GDP final สิงคโปร์ Q1/2019 ขยายตัวที่ 1.2% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และต่ำที่สุดในรอบ 14 ไตรมาสนับตั้งแต่ Q4/2015 §
  • เป็นผลเนื่องมาจาก GDP ภาคการผลิตที่พลิกมาหดตัวในรอบ 3 ปี ประกอบกับ GDP ภาคบริการที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากความสามารถส่งออกที่ลดลง อย่างไรก็ดี GDP ภาคการก่อสร้างที่ฟื้นตัวหลังจากหดตัวยาวนานกว่า 2 ปี เป็นปัจจัยผลักดันสำคัญให้ GDP ขยายตัวได้

ASEAN UPDATE

  • สิงคโปร์: GDP (Final) Q1/2019 ขยายตัวที่ 1.2% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และต่ำกว่า GDP คาดการณ์ (Estimated) ที่ประกาศครั้งที่ผ่านมาเล็กน้อยที่ 1.3% YoY อีกทั้ง ยังชะลอลงจากไตรมาสที่ผ่านมาที่ขยายตัว 1.3% YoY ต่ำที่สุดในรอบ 14 ไตรมาสนับตั้งแต่ Q4/2015 โดยเป็นผลเนื่องมาจาก GDP ภาคการผลิตที่พลิกมาหดตัวในรอบ 3 ปี โดยได้รับผลกระทบจากประเด็นกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน บวกกับการอ่อนแรงลงของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ ประกอบกับ GDP ภาคบริการที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากความสามารถส่งออกที่ลดลง อย่างไรก็ดี GDP ภาคการก่อสร้างที่ฟื้นตัวหลังจากหดตัวยาวนานกว่า 2 ปี เป็นปัจจัยผลักดันสำคัญให้ GDP ในไตรมาสนี้ยังคงขยายตัวต่อได้
  • ทั้งนี้ สาเหตุที่ GDP Final Q1/2019 ขยายตัวต่ำกว่าประกาศครั้งที่ผ่านมา (GDP Estimated) เป็นผลเนื่องมาจากการ GDP ภาคบริการที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY (Estimated 2.1% YoY) อย่างไรก็ดี GDP ภาคการผลิตซึ่งหดตัวลดลงที่ -0.5% YoY จากที่ Estimated ไว้สูงที่ -2.9 % YoY ขณะที่ ภาคการก่อสร้างขยายตัวได้ดีเกินคาดที่ 2.9% (Estimated 1.4% YoY)
  • สำหรับในช่วงที่เหลือของปี 2019 นี้ เศรษฐกิจของสิงคโปร์ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี ในระยะข้างหน้า ภาคการก่อสร้างของสิงคโปร์กลับมีแนวโน้มที่สดใสทั้งจากการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน
May 23, 2019