คณะกรรมการฯ มีมติ5: 2 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%

คณะกรรมการฯ มีมติ5: 2 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีจาก 1.50% เป็น 1.75 %ต่อปีโดยให้มีผลทันที คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องตาม แรงส่งของอุปสงค์ในประเทศ แม้อุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง

  • อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน มีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
  • กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นว่าความจำเป็นในการพึ่งพานโยบาย การเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับที่ผ่านมาลดน้อยลง และเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถในการด่าเนินนโยบาย การเงิน (Policy Space)
  • พร้อมกับการประชุมในครั้งนี้ ธปท. ได้ปรับประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2018 และ 2019 ลง โดยมองว่าโมเมนตัมด้านราคาและ GDP จะชะลอลงในปี 2019
  • กองทุนบัวหลวงมองว่า ธปท. น่าจะคงระดับอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75% ทั้งปี 2019 นี้ และมองเศรษฐกิจปี 2018 ขยายตัว 4.2% และปี 2019 ขยายตัว 4.1%
December 22, 2018