BF Monthly Economic Review ก.ย.-ต.ค. 61

สถานการณ์ตลาดเกิดใหม่น่าจะกระทบตลาดจำกัดเพราะเศรษฐกิจแข็งแรงกว่าแต่ก่อน / ท่าทีจีนทำให้ตลาดคลายกังวลสงครามการค้า / เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวดี / ภาพการจ้างงานในยุโรปดูดีขึ้น / เครื่องชี้เศรษฐกิจจีนส.ค.อยู่ในทิศทางที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

October 3, 2018